top of page

Stanovy Spolku germanistů a učitelů němčiny v ČR

Část I

 Název, sídlo, cíle SGUNu

§ 1. Název organizace

Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR

(Germanisten- und Deutschlehrerverband der Tschechischen Republik),

dále jen „SGUN“ nebo „spolek“.

§ 2. Sídlo

ZŠ J. Gutha – Jarkovského, Truhlářská 22, 110 00 Praha 1

Adresa pro elektronickou komunikaci:  info@sgun.cz, podatelna@sgun.cz

§ 3. Charakter organizace

SGUN je dobrovolná, nepolitická a nezisková stavovská organizace učitelů všech typů škol a osob se zájmem o propagaci německého jazyka a kultury. SGUN je právnickou osobou, jejímž statutárním orgánem je představenstvo SGUNu reprezentované předsedou představenstva SGUNu.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

§ 4. Cíle SGUNu

 1. podporovat výuku němčiny na všech typech škol, zvyšovat její úroveň,

 2. zprostředkovávat výměny názorů a zkušeností mezi učiteli v ČR i v zahraničí,

 3. spolupracovat se školami, kulturními a vzdělávacími organizacemi podobného typu v ČR i v zahraničí

 4. poskytovat metodickou podporu při výuce jazyků

 

§ 5. Činnost SGUNu

 1. pomáhá vytvářet síť spolupracujících učitelů, germanistů a studentů německého jazyka všech typů škol a zprostředkovává výměnu jejich názorů a zkušeností,

 2. podílí se na dalším vzdělávání učitelů němčiny a podporuje zavádění nových trendů ve výuce německého jazyka,

 3. zajišťuje informační servis pro učitele němčiny,

 4. podílí se na projektech a grantech,

 5. zastupuje profesní zájmy učitelů.

 

 

ČÁST II
 Členství – práva a povinnosti členů SGUNu

§ 1. Členství

 1. Členství ve spolku SGUN je dobrovolné. Členství může být individuální nebo kolektivní.

 2. Individuálním členem se může stát fyzická osoba, která je stávajícím či budoucím učitelem němčiny, germanistou či zájemcem o německý jazyk z ČR i ze zahraničí (dále jen „fyzická osoba“).

 3. Kolektivním členem se může stát právnická osoba zastupovaná jedním jejím členem, který je oprávněn jednat jejím jménem. Kolektivním členem se nemůže stát školské zařízení.

 4. Možné je i čestné členství.

 

§ 2. Vznik členství

 1. Žadatel o členství (fyzická nebo právnická osoba) podá představenstvu spolku žádost o členství. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí představenstva spolku o přijetí její žádosti o členství. Představenstvo spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

 2. Povinnost zaplatit členský příspěvek vzniká novému členu dnem rozhodnutí o přijetí za člena spolku. O výši členského příspěvku rozhoduje valná hromada.

 3. O udělení čestného členství rozhoduje hlasováním valná hromada. Tato osoba je osvobozena od

 4. placení členských příspěvků.

 

§ 3. Práva a povinnosti členů SGUNu

Člen SGUNu má právo:

 • účastnit se valné hromady, podílet se na hlasování a rozhodování,

 • předkládat vlastní podněty, návrhy, iniciativy, připomínky,

 • požívat členských výhod SGUNu,

 • volit a být volen do orgánů SGUNu.

Člen SGUNu je povinnen

 • dodržovat stanovy SGUNu a plnit usnesení orgánů spolku,

 • zaplatit roční členské příspěvky

 • v případě, že nebude členský příspěvek uhrazen včas, ztrácí člen SGUNu nárok na čerpání výhod v daném období,

 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

 

§ 4. Zánik členství

 1. Dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství představenstvu.

 2. Úmrtím člena.

 3. Vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; představenstvo má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje plnění poslání sdružení.

 4. Nezaplacením členských příspěvků i po druhé výzvě k zaplacení.

 5. Zánikem spolku.

 

§ 5. Pozastavení a obnovení členství

 1. Žadatel o pozastavení členství (fyzická nebo právnická osoba) podá představenstvu spolku žádost o pozastavení členství. Fyzické nebo právnické osobě se pozastaví členství dnem doručení žádosti o pozastavení členství.

 2. Po dobu pozastavení členství nemá žadatel povinnost platit členské příspěvky a zároveň nemá právo požívat členské výhody.

 3. Již zaplacený členský poplatek je nevratný.

 4. Členství bude obnoveno na základě doručení žádosti o obnovení členství a zaplacením členského příspěvku.

 

 

ČÁST III
 Základní složky a orgány SGUNu

 

§ 1. Orgány SGUNu

 1. valná hromada (viz § 2),

 2. představenstvo (viz § 3)

 3. předseda (viz § 5)

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

Funkční období volených orgánů jsou čtyři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.

 

§ 2. Valná hromada SGUNu

a. Nejvyšším orgánem SGUNu je valná hromada, které schvaluje veškerou činnost SGUNu.

b. Valná hromada:

 • schvaluje jednací řád valné hromady,

 • schvaluje činnost SGUNu,

 • schvaluje přijetí a změnu stanov a výši a splatnost členských příspěvků,

 • volí a má právo odvolávat členy představenstva SGUNu,

 • schvaluje zásady rozpočtu hospodaření a zprávu o činnosti představenstva,

 • rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku.

c. Valná hromada je svolávána představenstvem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům spolku nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

d. Na žádost nejméně jedné třetiny členů spolku může být svolána mimořádná valná hromada. Představenstvo je povinno uskutečnit mimořádnou valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Nesvolá-li představenstvo spolku zasedání valné hromady do osmi týdnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podal podnět, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.

e. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 20 % všech členů SGUN.

f. Veškerá usnesení valné hromady jsou přijata nadpoloviční většinou přítomných členů SGUNu v okamžiku hlasování, hlasování je veřejné.

g. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl program ohlášen; valná hromada se může usnést na změně nebo doplnění programu. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných o ní hlasovat.

h. Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo a jak zasedání svolal, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

 

§ 3. Představenstvo SGUNu je výkonným orgánem SGUNu

 1. Představenstvo je druhým nejvyšším orgánem spolku SGUN, řídí práci SGUNu v rámci svých kompetencí určených stanovami a valnou hromadou.

 2. Představenstvo SGUNu je voleno valnou hromadou na dobu čtyř let.

 3. Představenstvo SGUNu je statutárním orgánem a má jedenáct členů.

 4. Jednatelské oprávnění bez dopadu na finanční hospodaření spolku má jménem SGUNu samostatně předseda, místopředseda nebo další člen představenstva pověřený předsedou SGUNu; k písemným právním jednáním s finančním dopadem v objemu do 10.000,- Kč s DPH je třeba podpis předsedy SGUNu společně s dalším členem představenstva. Písemné právní jednání v objemu nad 10.000,- Kč s DPH schvaluje nadpoloviční většina všech členů představenstva. K písemnému právnímu jednání v objemu nad 10.000,- Kč s DPH, po schválení nadpoloviční většinou všech členů představenstva, je třeba podpis předsedy SGUNu společně s dalším členem představenstva.

 5. Představenstvo odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Představenstvo vede a řídí práci spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží nad dodržováním stanov, pečuje o jeho rozvoj. Představenstvo je oprávněno delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo na externí spolupracovníky spolku. Představenstvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře.

 6. Představenstvo je svoláváno předsedou dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Představenstvo je usnášeníschopné pouze za účasti alespoň sedmi jeho členů. Hlasy všech členů představenstva mají stejnou váhu. Na schůzi představenstva mohou být pozváni dle potřeby hosté.

 7. Pozvání na schůzi představenstva musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně čtrnáct dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to představenstvo po svém svolání schválí.

 8. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi představenstva, požádá-li jej o to nejméně šest jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

 

§ 4. Činnost představenstva SGUNu

 1. organizační: přijímá a eviduje členy, svolává valné hromady,

 2. informační: plánuje a koordinuje akce SGUNu,

 3. reprezentační: zastupuje ve styku s jinými fyzickými nebo právnickými osobami spolek SGUN, případně může představenstvo pověřit k této roli člena spolku SGUN

 4. přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření; představenstvo schvaluje zveřejnění závěrky v rámci spolku; představenstvo hospodaří s finančními a hmotnými prostředky SGUNu, rozhoduje o jejich použití (na základě schválení záměru hospodaření na další rok valnou hromadou SGUNu),

 5. zajišťuje propagační a vzdělávací činnost,

 6. představenstvo SGUNu je povinno na valné hromadě informovat členy o činnosti a hospodaření,

 7. představenstvo schvaluje interní organizační normy spolku

 

§ 5. Předseda SGUNu

 1. je volen do funkce a odvoláván z funkce představenstvem SGUNu,

 2. se zodpovídá ze své činnosti představenstvu a valné hromadě SGUNu,

 3. předsedu představenstva zastupuje v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva; v případě nepřítomnosti místopředsedy představenstva zastupuje předsedu jiný člen představenstva schválený nejméně sedmi členy představenstva,

 4. řídí se stanovami, usnesením valné hromady a příslušnými právními předpisy,

 5. pokud se předseda SGUNu vzdá své funkce, jmenuje představenstvo SGUNu nového předsedu do jednoho měsíce po oznámení o jeho odstoupení na mimořádně svolané schůzi představenstva SGUNu.

 

§ 6. Místopředseda

 1. je volen do funkce a odvoláván z funkce představenstvem SGUNu,

 2. přebírá pravomoci a povinnosti předsedy v případě, že předseda není schopen vykonávat svoji funkci

 3. řídí se stanovami, usnesením valné hromady a příslušnými právními předpisy.

 

§ 7. Hospodář

 1. je volen do funkce a odvoláván z funkce představenstvem SGUNu a podléhá jeho rozhodnutím,

 2. finanční operace provádí se souhlasem předsedy a minimálně jednoho člena představenstva SGUNu za dodržení ustanovení d) § 3 ČÁSTI III

 3. finanční operace týkající se členů představenstva provádí se souhlasem předsedy a minimálně jednoho člena představenstva SGUNu, který není totožný s příjemcem platby za dodržení ustanovení d) § 3 Části III

 4. vede řádnou evidenci a dokumentaci o své činnosti,

 5. předkládá zprávu o činnosti a hospodaření valné hromadě,

 6. řídí se stanovami, usnesením valné hromady a příslušnými právními předpisy.

 

 

ČÁST IV
 Zásady hospodaření, majetek a pracovně právní vztahy

 

§ 1. Zásady hospodaření

Prostředky SGUNu jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty jen pro plnění cílů SGUNu. Za hospodaření SGUNu je zodpovědné představenstvo SGUNu.

a. Náklady spojené s činností SGUNu se hradí:

 • z členských příspěvků,

 • z účastnických příspěvků,

 • z finančních dotací,

 • z darů fyzických i právnických osob.

b. Finanční prostředky SGUNu se (s výjimkou pokladní hotovosti) ukládají na běžný účet.

c. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

d. Hospodaření SGUNu probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného představenstvem.

e. Hospodaření SGUNu musí být v souladu s platnými právními předpisy o hospodaření spolků.

f. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a externí spolupracovníky spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná na základě platných smluv.

g. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá představenstvo spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

 

§ 2. Pracovně právní vztahy

 1. K zabezpečení úkolů mohou vznikat hlavní i vedlejší pracovní poměry mezi SGUNem a fyzickými osobami, přičemž fyzická osoba nemusí být členem SGUNu.

 2. Podle daných předpisů uzavírá představenstvo SGUNu s pracovníkem dohodu o provádění činnosti na dobu určitou, řídí se přitom platnými právními předpisy.

 

ČÁST V
 Závěrečná ustanovení

§ 1. Zánik SGUN:

 1. Spolek SGUN může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina všech členů spolku, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 2. V případě zániku SGUNu bude po vypořádání všech závazků a povinností SGUNu vůči třetím osobám jeho majetek likvidován. O způsobu likvidace majetku rozhodne valná hromada.

 3. Fyzickou likvidaci provede likvidační komise zvolená valnou hromadou.

 

§ 2. Změny stanov

 1. Stanovy SGUNu mohou být doplněny a pozměněny valnou hromadou.

 2. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí nadpoloviční většinou přítomných členů valné hromady a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

bottom of page