STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > DLT > Informace o akci

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

9:30-11:00 Lernspiele - spontan und (fast) ohne Material

Lernspiele - spontan und (fast) ohne Material

(Lektorin Evangelia Karagiannakis)

 

Lernspiele sind motivierend, wirken sich positiv auf das Gruppen- und Arbeitsklima sowie die Kooperationsfähigkeit aus. Außerdem sprechen sie verschiedene Lerntypen und Intelligenzen an, unterstützen damit den natürlichen Lernprozess und fördern autonomes Lernen. Daraus resultiert eine positive Haltung zum Unterricht und zur Zielsprache.

 

Wie flexibel und vielseitig Sie Lernspiele (fast) ohne Material in jeder Lerngruppe und in allen Unterrichtsphasen einsetzen können, das erproben wir in diesem Workshop.

Bitte mitbringen: Spielfreude und Experimentiergeist.

 

Výukové hry – spontánně a (téměř) bez materiálu

 

Výukové hry motivují, působí pozitivně na skupinové a pracovní klima i na schopnost spolupráce. Kromě toho oslovují různé učební typy a inteligence, tím podporují přirozený proces učení a autonomní učení. Výsledkem je pozitivní postoj k vyučování a k cílové řeči.

 

Jak flexibilně a mnohostranně můžete použít výukové hry (téměř) bez materiálu v každé skupině a ve všech fázích výuky, to si vyzkoušíme v tomto workshopu.

 

Přineste si s sebou: radost ze hry a experimentátorského ducha.

 

Evangelia Karagiannakis

 • Stu­di­um der An­glis­tik und der Ger­ma­nis­tik an den Uni­ver­si­tä­ten in Bonn und Swansea/GB, Lehr­amt Sek. I und II
 • 1990 – 1994: Leh­re­rin für Deutsch als Fremd-​ und Zweit­spra­che im In- und Aus­land an (Sprach-​)Schu­len und Uni­ver­si­tä­ten; au­ßer­dem wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin im Fach­be­reich Ger­ma­nis­tik/Lin­gu­is­tik der Uni­ver­si­tät Essen
 • 1995 – 1996 und 1999 – 2010: Wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin und Lehr­be­auf­trag­te der Päd­ago­gi­schen Hoch­schu­le Frei­burg, In­sti­tut für deut­sche Spra­che und Li­te­ra­tur
 • 1997: Gast­do­zen­tin an der Co­lum­bia Uni­ver­si­ty of New York/USA, De­part­ment of Ger­ma­nic Lan­gua­ges und Bar­nard Col­le­ge
 • 1998: Fa­mi­li­en­pau­se
 • 2011 – 2013: Aka­de­mi­sche Mit­ar­bei­te­rin der Uni­ver­si­tät Ulm, Ar­beits­be­reich Hoch­schul­di­dak­tik/Leh­rent­wick­lung in den MINT-​Fä­chern & Me­di­zin
 • seit An­fang der 1990er Jahre au­ßer­dem freie Trai­ne­rin in der Aus- und Fort­bil­dung von Leh­ren­den und in der Per­so­nal­ent­wick­lung (Hoch­schul­di­dak­ti­sche Zen­tren, Goe­the-​In­sti­tu­te welt­weit, VHS-​Ver­band, Bun­des­amt für Mi­gra­ti­on und Flücht­lin­ge, Schu­len für Kin­der und Ju­gend­li­che u.a.)
  au­ßer­dem wei­ter­hin DaF- und DaZ-​Un­ter­richt für aus­ge­wähl­te Ziel­grup­pen

Evangelia Karagiannakis

 • Stu­di­um an­glis­tiky a ger­ma­nis­tiky na uni­verzi­tách v Bonnu a Swansea/GB, učitelství Sek. I a II
 • 1990 – 1994: učitelka němčiny jako cizího a druhého jazyka v SRN i v zahraničí na (jazykových) školách a uni­verzi­tách; kromě toho vědecká pracovnice v oboru Ger­ma­nis­tika/Lin­gv­is­tika na Uni­ver­si­tät Essen
 • 1995 – 1996 a 1999 – 2010: vědecká pracovnice a vyučující na Päd­ago­gi­sche Hoch­schu­le Frei­burg, In­sti­tut für deut­sche Spra­che und Li­te­ra­tur
 • 1997: hostující ­docen­tka na Co­lum­bia Uni­ver­si­ty of New York/USA, De­part­ment of Ger­ma­nic Lan­gua­ges und Bar­nard Col­le­ge
 • 2011 – 2013: aka­de­mická pracovnice na Uni­ver­si­tät Ulm, obor vysokoškolská ­di­dak­tika/vývoj v předmětech MINT & Me­dicína
 • Od počátku 90. let kromě toho tre­né­rka na volné noze ve vzdělávání a dalším vzdělávání vyučujících a v osobnostním rozvoji (vysokoškolská ­di­dak­tická cen­tra, Goe­the-​In­sti­tu­typ o celém světě, spolek VHS, Spolkový úřad pro mi­graci a uprchlíky, školy pro děti a mládež aj.)
 • kromě toho nadále výuka němčiny jako cizího a druhého jazyka pro vybrané cílové skupiny

 

© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718